Friday, 16 November 2012

Mr. Vinod Kumar, Membership No. CGP1355N has celebrated his Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from November 15, 2012 - Country Club India Ltd.


Mr. Chetan Karia, Membership No. CCMU1BPCLUB10LB46769 has celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on November 13, 2012 - Country Club India Ltd.


Anantkumar U Patel, Biren K Shah, Mohmed Aiyub A Shaik, Paresh D Mehta, Shah Divyesh Bipinchandra, Urvish N Shah have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on November 12, 2012 - Country Club India Ltd.Percy D Elavia, Ruchi Nimish Parikh, Subhash Shah, Urveshnavinchandra Umrethwala Komal Joy Thakar, Lalit Harish Thakwani, Paresh R Gandhi, Shok Jayntilal Modi, Dinesh Lathidadia, Dipak Pravnchandra, Anish Patel, Kheaiya Gemalsing, Nirav M Tanna, Vinay Parekh, Yogesh Shah have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on November 11, 2012 - Country Club India Ltd.

Ms. Leena Reddy, Mr. V. Sudhakar, Mr. Farazzi Ahmed, Mr. Amit Bansal have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on November 11, 2012 - Country Club India Ltd.

Mr. Bhaskar Patel, Membership No. CVAH1CLUB5LB-106461, Ms. Pallavi Yagnik, W/o. Mr. Miraj Yagnik, Membership No. CK-1001A have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on November 11, 2012 - Country Club India Ltd.Mr. Bipin Bhai Dave, Membership No. CVAH2CLUB118717, Ms. Ruchi Desai, D/o. Mr. Ketan Desai, Membership No. CLASIC-1013AHD have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on November 10, 2012 - Country Club India Ltd.Monday, 12 November 2012

Mr. Shailesh Karadkar, Membership No. CCMU32CL4330LR46457, Mr. Bhaskar, Membership No. CCMU3GBCLUB30LB46367, Mr. Atul Hirijagaer, Membership No. DT133 /046, Mr. Ravindra Nawalkar, Membership No. CCMU3BCLUB5SB19821 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on November 11, 2012 - Country Club India Ltd.

Ms. Arjeet Kaur, Membership No. CCDL12CLUB30LB8910, Mr. Rohan Sachdeva, Membership No. CCDL10BCLUB5SB12820, Mr. Chandra Prakash, Membership No. CC06DEL5L353 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from November 10, 2012 - Country Club India Ltd.
Krishna M Shah, Pankaj A Gandhi, Purvi Harish Chauhan, Rajendra N Kothari have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on November 10, 2012 - Country Club India Ltd.

Mr. VV Parthasarathi, Mr. KVM Rao, Mr. Navdeep Singh, Ms. Komal Nayyar have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on November 10, 2012 - Country Club India Ltd.

Arpit A Merchant, Brijal K Modi, Keran J Patel, Ketan S Gandhi have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on November 9, 2012 - Country Club India Ltd.