Saturday, 31 March 2012

Country Club India Ltd – Mr. Paresh Khudawala, Membership No. CCL117SUR, Mr. Faisal Kaludi, Membership No. CVSU1CLUB91043, Mr. Vipul Lotwala, Membership No. CCIL675-SUR have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 30, 2012.
Country Club India Ltd – Mr. Manish (Birthday), Mr. Vivek (Daughter’s Birthday), Mr. Jignesh (Daughter’s Birthday), Mr. Deepak (Son’s Birthday), Mr. Sanjay have celebrated their Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 30, 2012.

Country Club India Ltd – Mr. A. Karunakar, Mr. Bhaskar, Mr. P. Madhanram, Mr. Rajasekhar, Mr. Chandramouli have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on March 30, 2012.


Country Club India Ltd – Dr. Richa Madrecha, Membership No. CVA 131 MUM-KOOL 30L-0272, Mr. Parag Sanghavi, Membership No. MU4KOOL 30L-466, Ms. Naghma Atique, Membership No. CC-MU2KOOL LIFE 5S 265 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on March 30, 2012.
Wednesday, 28 March 2012

Country Club India Ltd – Mr. Kushal Shah, Membership No. CCSU23CLUB59261, Mr. Rishma .Purohit have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 27, 2012.Country Club India Ltd – Mr. Chandresh (Son’s Birthday) has celebrated his Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 27, 2012.


Country Club India Ltd – Mr. Pratap Chandra Chakra, Membership No. CGP469N has celebrated his Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from March 27, 2012.


Country Club India Ltd – Mr. Srinivasa Rao, Mr. K. Ashok Kumar, Mr. Vijaya Neelkant have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on March 27, 2012.
Country Club India Ltd – Mr. Rajesh Ramchandani, Membership No. CCMU 2 CLUB 17651 has celebrated his Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on March 27, 2012.


Country Club India Ltd – Mr. Rosario, Membership No. CCDXB230L34110, Mr. Anil, Membership No. CVAUH30L3872, Mr. Pranish, Membership No. KLM 0640U, Mr. Rafique, Membership No. CVDXB230L33596, Mr. Maghnadhan, Membership No. CVDXB230L34507, Mr. Vijay, Membership No. KLM 0461U, Mr. Manish, Mr. Sunil, Membership No. CDM 0087U have Celebrated their Happy Moments at Country Club, Qureshis Kebab & Kurry, Dubai on March 26, 2011.

Country Club India Ltd – Mr. Jaydit Bothra, Membership No. CL 130/0061, Mr. Vikas Chandak, Membership No. AHVLM 0082 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on March 26, 2012Tuesday, 27 March 2012

Country Club India Ltd – Mr. Shailendra V Manani, Membership No. CLB1070013, Mr. Mehul Jhaveri, Membership No. 2025, Mr. Shripal Shah, Membership No. CCSU23CLUB59277, Mr. Paresh Dalpatraj Dhoka, Membership No. CCSU23KLL59311 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 26, 2012.

Country Club India Ltd – Mr. Rahul has celebrated his Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 26, 2012.


Country Club India Ltd – Mr. Raj Chawla, Membership No. CCDL12V10LW9289 has celebrated his Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from March 26, 2012.


Country Club India Ltd – Mr. Shafiullah Khan has celebrated his Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on March 26, 2012.


Country Club India Ltd – Mr. Rajiv K Agarwal (Anniversary), Membership No. MSBC -161, Mr. Amit Chugh, Membership No. CC-CL 341 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on March 26, 2012.